Zásady ochrany osobných údajov

(Zásady „GDPR“)

 1. Všeobecné ustanovenia
 • Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je OKASET s.r.o., IČO: 52938417, DIČ: 2121182591 so sídlom Werferova 6, 040 11 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu KOŠICE I, oddiel: Sro, vložka č. 48312/V, ďalej len: „správca“).
 • Kontaktné údaje správcu:
 • Adresa: OKASET s.r.o., Werferova 6, 040 11 Košice
 • E-mail: info@okaset.sk
 • Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať pomocou určitého identifikátora, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného či viacerých zvláštnych (fyzických, fyziologických, genetických, psychických, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských) prvkov identity tejto fyzickej osoby.
 • Správca nemenoval konkrétnu osobu poverenú na ochranu osobných údajov.
 1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu boli klientmi poskytnuté alebo ktoré získal od klientov na základe objednávkového formuláru (rezervačného systému):
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • kontaktná (poštová) adresa
 • telefónne (mobilné) číslo
 • Správca spracováva vyššie uvedené identifikačné a kontaktné údaje za účelom spracovania rezervácie (objednávky).
 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov.
 • Plnenie objednávky (rezervácie) medzi klientom a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • Záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (špeciálne ponuky, obchodné oznámenia, newslettre) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, resp. zasielanie obchodných oznámení a činnosť ďalších marketingových aktivít.
 • Vybavenie objednávky zadanej klientom a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo vzťahu medzi klientom a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a naplnenie objednávky, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné objednávku (rezerváciu) uzavrieť a ani ju naplniť zo strany správcu.
 • Plnenie právnych povinností voči Slovenskej republike.
 1. Doba uchovávania údajov
 • Správca uchováva osobné údaje:
 • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo vzťahu medzi klientom a správcom, uplatňovanie nároku z týchto vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia plnenia objednávky).
 • Po dobu, ako je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely, najdlhšie 1 rok, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
 • osoby, ktoré zabezpečujú prevádzkovanie e-shopu (rezervačného systému) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (rezervačného systému),
 • osoby, ktoré zabezpečujú marketingové služby.
 • Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových/cloudových služieb.
 1. Spracovatelia osobných údajov
 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, prípadne a ďalšími poskytovateľmi spracovateľských softwarových služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti správca nevyužíva.
 1. Práva klientov
 • Za podmienok stanovených v GDPR majú klienti:
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne aj obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov poštou na kontaktnú adresu alebo elektronicky na e-mail správcu uvedený v čl. III týchto Zásad o ochrane osobných údajov.
 • Klienti majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že majú podozrenie, že boli porušené ich práva na ochranu osobných údajov.
 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 • Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej forme.
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
 1. Záverečné ustanovenia
 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára klient potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich akceptujete v celom rozsahu.
 • S týmito podmienkami klient súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich akceptujete v celom rozsahu.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziou podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke a zároveň klientom zašle novú verziu týchto podmienok na adresu, ktorú klient správcovi poskytol.